เรื่องสิวสิว

สิว ไม่ใช่เรื่องสิวๆ

acne pro 9

ประชากรโลก 9.4% มีปัญหาเรื่องสิว ซึ่งทำให้สิวเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับ 8 สิวพบมาในเด็กวัยรุ่นและคนในวัยหนุ่มสาว ซึงพบในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิง สิวชนิดสิวหัวช้าง(Acne Vulgaris) ทำให้เกิดผลร้ายทางร่างกาย จิตใจและเสียทรัพย์อย่างมาก ทางด้านจิตใจ ทำให้เกิดความไม่สบายตัว เกิดแผลเป็น รอยดำรอยแดงจากสิว มีผลต่ออารมณ์แลเจิตใจของผู้เป็นสิวอย่างมาก ผู้หญิงในวัย40 ขึ้นไป ก็อาจเป็นสิวได้เหมือนกัน

 
 

วัยรุ่นและหนุ่มสาวอายุ 11-30 ปี เป็นสิว ประมาณ 80 %

Acne Depression
 
 

สิวทำร้ายมนุษย์อย่างไร

สิวมีผลร้ายต่อมนุษย์ในหลายหลายมิติของคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ ภาพลักษณ์ของตนเอง มิติทางสังคม อารมณ์ สุขภาพ ตลอดจนมีผลต่อโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นผลจากความกังวลใจและความซึมเศร้าท้อถอยและความไม่พอในสภาพร่างกายของตนเอง คนหนุ่มสาวอายุเกิน 20 ปีมีความซึมเศร้าจากความไม่พึงพอใจต่อรูปลักษณ์ของตนเองมากกว่าคนอายุน้อยกว่า ตำแหน่งของสิวมีผลต่อจิตใจมากกว่าความร้ายแรงของสิว คนที่เป็นสิวที่หลังหรือลำตัวจะรู้สึกวิตกกังวลเมือมีเพศสัมพันธุ์หรือ เมื่อต้องปรากฎกายเปลีอยเปล่า ตำแหน่งที่เป็นสิวอาจมีผลต่อความสัมพันธุ์ของมนุษย์ เช่นสิวที่หน้ามักมีปัญหาในการเข้าสังคม สิวที่ลำตัวมีปัญหาเมื่อมีเพศสัมพันธุ์เป็นต้น

เราคงแปลกใจว่า สิวมีผลต่อความซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายได้หรือ มีการศึกษาพบว่าสิวเพิ่มความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดอาการหงุดหงิด ซึมเศร้าและคิดจะฆ่าตัวตาย ในประเทศนิวซีแลนด์ได้มีผู้ทำการศึกษาความซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยม  อายุ 12-18 ปี จำนวน 9567 ที่มีปัญหาเรื่องสิว พบว่า 14 % เคยคิดฆ่าตัวตายจากปัญหานี้ จากการตรวจนักเรียนเหล่านี้โดยแพทย์พบว่า มี 14 % มีอาการซึมเศร้า 5% วิตกกังวล 24% เคยคิดฆ่าตัวตาย 8% เคยลงมือฆ่าตัวตาย ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีปัญหาสิว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศนอร์เวย์ ที่ทำในศึกษานักเรียนอายุ 18-19 ปี   จำนวน 3775 คน 

.

Acne PIH 2